Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ: Συγκρότηση Επιτροπής για τον καθορισμό των νέων ποσοστών κρατήσεων του νέου Μισθολογίου του ν.4472/2017.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΕΘΑ


ΘΕΜΑ : Διάφορα Θέματα (Συγκρότηση Επιτροπής)

ΣΧΕΤ:  α. Φ.841/36/49746/Σ.10924/7 Ιουλ 17/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
             β. Φ.900/2005/55731/Σ.12590/3 Αυγ 17/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
             γ. Υ.Σ 977/4-8-2017/ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ
             δ. Φ.890/ΑΔ.7995/Σ.1909/4 Αυγ 17/ΓΕΑ/Δ6
             ε. Φ.950/177/991965/Σ.3984/4 Αυγ 17/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ

   1. Σας γνωρίζουμε σε συνέχεια του (β) σχετικού και κατόπιν των (γ) έως και (ε) όμοιων ότι, συγκροτείται διακλαδική επιτροπή αποτελούμενη από τους:
   α. Ταξχο (Ο) Δρόσο Δημήτριο της ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ, ως πρόεδρο 
   β. Σμχο (Ο) Βερέμη Ιωάννη της ΔΑΕ/Γ3 
   γ. Ασμχο (Ο) Ασκονίτου Λασκαρίνα της ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ 
   δ. Πχη (Ο) Σούφη Ευάγγελο ΠΝ του ΓΕΝ/Ε3- V 
   ε. Τχη (Ο) Κάππα Δημήτριο της ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ 
 στ. Τχη (ΝΟΜ) Καρανίκα Αθανάσιο του ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ 
   ζ. Λγο (ΝΟΜ) Κόλτση Παρασκευή της ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ 
   η. Λγο (Ο) Δημητριάδη Σωτήριο του ΓΕΣ/ΔΟΙ 

   2. Έργο της επιτροπής είναι η επεξεργασία των νομοθετικών ρυθμίσεων και κανονιστικών πράξεων, που διαβιβάστηκαν δυνάμει του (α) σχετικού και η σύνταξη του απαιτούμενου σχεδίου νόμου και των κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονιστικών Πράξεων, με τα οποία θα καθορίζονται τα νέα ποσοστά κρατήσεων και λοιπά θέματα που άπτονται της εφαρμογής των διατάξεων του νέου Μισθολογίου του ν.4472/2017. 
Τυχόν έτερα ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία των Μετοχικών Ταμείων, Ειδικών Λογαριασμών και λοιπών Φορέων-Κλάδων των Ε.Δ δύναται να περιληφθούν στα υπόψη σχέδια νομοθετικών ρυθμίσεων και εφόσον δεν υφίσταται δημοσιονομικό κόστος. 

  3. Ημερομηνία περάτωσης του έργου αυτής ορίζεται η 5-9-2017, οπότε και τα ως άνω σχέδια νομοθετικών ρυθμίσεων θα υποβληθούν στη ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ, για την περαιτέρω προώθησή τους. 

  4. Σύσκεψη της παραπάνω Επιτροπής, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017 και ώρα 09:00, ενώ απαιτούμενες λοιπές συσκέψεις θα πραγματοποιηθούν με μέριμνα της προέδρου της επιτροπής. -/- - 2 - 

  5. Παρακαλούμε για την ενημέρωση των ως άνω συμμετεχόντων.  

                                                       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου