Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣΑποτέλεσμα εικόνας για φωτο δικαιοσυνης
Αποτέλεσμα εικόνας για φωτο ευρω και ψαλιδι

'Οσοι συνάδελφοι δεν έχουν δεν έχουν προσφύγει μέχρι σήμερα με άσκηση έφεσης - αγωγής για την ακύρωση της πράξης αναπροσαρμογής της σύνταξής τους  έχουν τις εξής δυνατότητες:

1. Την άσκηση μόνο αγωγής για τη διεκδίκηση καταβολής του χρηματικού ποσού των αναδρομικών για το χρονικό διάστημα που δεν έχουν παραγραφεί με βάση τον νέο Ν. 4307/2014, ο οποίος αύξησε μόνο κατά 50% το ποσό της μηνιαίας σύνταξης.
2. Την άσκηση ατομικής έφεσης κατά της πράξης αναπροσαρμογής του Ν. 4307/2014 μόνο για την ακύρωση της πράξης αυτής και 
3. Σωρευτικά την άσκηση ατομικής έφεσης-αγωγής συνδυάζοντας τα δύο παραπάνω (καταβολή χρημάτων και ακύρωση πράξης).     


Πρέπει να τονιστεί ότι η προθεσμία για την άσκηση της ως άνω έφεσης έληξε την 1η Ιουλίου 2015 (είχανε 120 ημερολογιακές ημέρες από την 3-3-2015, ημερομηνία αποστολής της πράξης σε κάθε έναν από εσάς). Υπάρχει ωστόσο νομολογία Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία, κατά το διάστημα των δικαστικών διακοπών αναστέλλονται όλες οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων. Επομένως, υπάρχει η δυνατότητα οι εφέσεις αυτές να κατατεθούν μέχρι τέλος Αυγούστου, χωρίς αυτό να είναι απόλυτο, καθ’ όσον το εμπρόθεσμο ή εκπρόθεσμο επαφίεται στην κρίση του δικάζοντος δικαστή.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


 Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να αναλάβει Δικαστικό γραφείο  την υπόθεσή τους, θα χρειαστεί να  αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Το συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ.

2. Φωτοτυπικό αντίγραφο της πρόσφατης πράξης αναπροσαρμογής σύνταξης του Ν. 4307/2014 που εκδόθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ημερομηνία αποστολής 3-3-2015)

3. Φωτοτυπικό αντίγραφο της πράξης αναπροσαρμογής σύνταξης του Ν. 4093/2012 που εκδόθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ημερομηνία αποστολής 21-1-2013)

3. Φωτοτυπικό αντίγραφο της αρχικής συνταξιοδοτικής πράξης (κανονισμού σύνταξης) του ενδιαφερομένου. Σε περίπτωση που υπάρχει τροποποιητική και αντίγραφο αυτής.

4. Τη συνημμένη εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής (ΚΕΠ, Α.Τ ή οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία).

5. Παράβολο Δημοσίου ποσού ύψους 20 ευρώ (το προμηθεύεστε από οποιαδήποτε ΔΟΥ).
                                                      
       ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ

Το κόστος για την κατάθεση της εφέσεως με υπογραφή κάθε ενδιαφερομένου ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανέρχεται στο ποσό των 100 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων (μεγαρόσημα, επίδοση).

Το κόστος για την κατάθεση της εφέσεως – αγωγής με υπογραφή κάθε ενδιαφερομένου ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανέρχεται στο ποσό των 145 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων (μεγαρόσημα, επίδοση).

Η καταβολή του ποσού δύναται να γίνει και στην Τράπεζα 


ΕΝΤΥΠΟ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
 ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΕΔΙΟ Ι
ΟΝΟΜΑ : ……………………………………………………………………………..............
ΕΠΩΝΥΜΟ : …………………………………………………………………………………..
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ………………………………………………………………………...…
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: …………………………………………………………………………...
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΤ (αριθμός, ημερομηνία έκδοσης, ΑΤ έκδοσης): ……………………………………………………………………………….
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ………………………………………………………………………...
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ……………………………………………………………………….…
ΤΚ:……………………………………………………………………………………………….
ΔΗΜΟΣ:…………………………………………………………………………………………
Α.Φ.Μ. : ………………………………………………………………………………………..
Δ.Ο.Υ. : ………………………………………………………………………………………..
ΤΗΛ: …………………………………….ΤΗΛ.ΚΙΝ:………….……………………………….
Ε-MAIL: …………………………………………….FAX:………………………………..

ΠΕΔΙΟ ΙΙ
ΚΛΑΔΟΣ : …………………….…………………………………………………………………..
ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΣ : …………………………………………………………
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: …………………………………………………………...............
ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ……………………………………………………………......
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ: …………………………………………………………………..
Αριθμός Μητρώου Συνταξιούχου : ……………………………………………………….
Αριθμός Συνταξιοδοτικής Πράξης : ………………………………………………………
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ : ………………………………………………………………
(αναγράψατε εάν αποστρατευτήκατε κατόπιν δικούς σας αιτήματος ή με πρωτοβουλία της υπηρεσίας ή λόγω ανικανότητας - για λόγους υγείας)

                                   
ΠΡΟΣ
   Τη Δικηγόρο Αθηνών Αναστασία Θ. Καρανίσα (ΑΜΔΣΑ:32449), κάτοικο Αθηνών, οδός Ιπποκράτους, αριθμ. 10-12,  ΤΚ. 10679  Αθήνα, τηλ.: 210 3800628/6978154814, φαξ: 2103800629.

            Σας δίδω την εντολή να καταθέσετε και να υπογράψετε εξ’ ονόματός μου, έφεση ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά της πράξης αναπροσαρμογής της σύνταξής μου, βάσει του Ν. 4307/2014.
Αθήνα
…./…./2015
Ο/Η Αιτών/ουσα


(απλή υπογραφή, χωρίς θεώρηση γνησίου)


EΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

O/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα ……..…………………………………………… του …………………, στρατιωτικός συνταξιούχος δημοσίου με Α.Μ. συνταξιούχου ………….……………, κάτοχος του υπ’ αριθμ. ………………..… δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθείσης την…………………. από το ……………………………………, κάτοικος ……………………, οδός ……………………………………. αριθμ. ……, Τ.Κ. …………..,
Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Ω
τη Δικηγόρο Αθηνών ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Θ. ΚΑΡΑΝΙΣΑ (ΑΜΔΣΑ:32449), κάτοικο Αθηνών, οδ. Ιπποκράτους, αρ. 10-12, ή συνεργάτη της επιλογής της, όπως αντ’ εμού και για λογαριασμό μου, καταθέσει έφεση ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά της πράξης αναπροσαρμογής της σύνταξής μου, βάσει του Ν. 4307/2014. Επίσης, τους εξουσιοδοτώ να παρασταθούν ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη μεταγενέστερα προσδιορισθείσα συζήτηση της εφέσεώς μου, να καταθέτουν και να παραλαμβάνουν οποιοδήποτε έντυπο, έγγραφο, καταστεί αναγκαίο, να καταθέτουν υπομνήματα και γενικά να προβούν σε όποια άλλη ενέργεια απαιτείται για την περαίωση της ως άνω εντολής.
Η παρούσα ισχύει για δέκα έτη.
……………………………, …/…./2015
Ο/Η εξουσιοδοτών/ουσα


Θεωρήθηκε το γνήσιο της υπογραφής          


Μπορούμε να επιτύχουμε
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΕΚΛΟΓΕΣ, ΕΑΑΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΑΝΙΑ,viografiko, ypopsifiou proedrou, ekloges, eaas ypostratigou evangelou daniaΑποτέλεσμα εικόνας για φωτο καρυατιδες


   Γράφει ο 
   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΔΑΝΙΑΣ 
   Υποστράτηγος ε.α.

Μετά τις τελευταίες κρίσιμες για την χώρα διαπραγματεύσεις και την ψήφιση από την Βουλή των Ελλήνων των προαπαιτούμενων μέτρων έχουμε την άποψη ότι η χώρα μπορεί να «βγει» από την κρίση, χωρίς σημαντικές επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο και τα νοικοκυριά.

Πως αυτό είναι δυνατόν: 

•  Εάν για μία περίοδο αρκετών ετών π.χ 10ετίας, δεν θα πληρώνουν φόρο πάνω 2%-3% οι πάσης φύσεως επενδυτές Έλληνες ή Ξένοι, για επενδύσεις από οπουδήποτε και αν προέρχονται τα κεφάλαια των επενδύσεων. (άσπρα, μαύρα, κίτρινα). 
•  Να εφαρμοσθεί σταθερός φορολογικός συντελεστής συγκρίσιμος και ανταγωνιστικός. 

•  Τα προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής, για περίοδο 10 ετών, να έχουν όλες τις δυνατές διευκολύνσεις τις οποίες η κοινοτική νομοθεσία προβλέπει (σχετικά με την λειτουργία μονάδων βιομηχανικής επεξεργασίας-τυποποίησης). 

•  Να γίνει πάν το δυνατόν, ώστε η εμπορική Ναυτιλία να επαναπατρι- στεί με συγκρίσιμους ανταγωνιστικούς όρους, των ευνοϊκότερων ανταγωνιστριών χωρών. 

•  Όλοι να μπορούν να κάνουν χρήση, και να εφαρμόζουν (σύννομα), τα επιχειρηματικά παιχνίδια που θέλουν, με απαραίτητη προϋπόθεση:
     -Να έχουν διεθνή εμπορικά σήματα καλής φήμης και μέγεθος αγοράς. 
     -Να επενδύσουν στην Ελλάδα, με την εισαγωγή των απαραίτητων κεφαλαίων, για τη λειτουργία μονάδων παραγωγής. 
     -Να αξιοποιηθούν ελληνικές πρώτες ύλες επεξεργασίας. Η παραγωγή να επιδιώκεται να είναι επεξεργασία και προϊόντων εντάσεως εργασίας και όχι μόνο εντάσεως κεφαλαίου σε ποσοστό 70% της παραγωγής. 
     -Η κάθε βιομηχανική μονάδα να απασχολεί, τουλάχιστον 300 άτομα ελληνικής ιθαγένειας από τον ενεργό πληθυσμό, η δέ αγροτική μονάδα τουλάχιστο 150 του ενεργού αγροτικού πληθυσμού.(αυτό μπορεί να γίνει με συνενώσεις μικροκαλλιεργητών)

•  Η εμπορική Ναυτιλία να έχει καλύτερες διευκολύνσεις και κάτι πε- ρισσότερο απο ότι της παρέχεται από τις φιλοξενούσες μέχρι τώρα χώρες. Κάτ’αυτό τον τρόπο θα λειτουργήσουν τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα ναυπηγεία, επισκευαστική ανοικτής θαλάσσης, εγχώρια επισκευαστική, ναυ- πήγηση νέων σκαφών. 

•  Για όλες τις νέες επενδύσεις να λειτουργεί ειδικός οργανισμός, με ολιγομελές προσωπικό, με διοίκηση και στελεχιακό δυναμικό, από την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, το προσωπικό του οποίου να επιλέγεται με διεθνή ευρωπαϊκό διαγωνισμό και να υπάγεται απ’ ευθείας στον Πρωθυπουργό. 

Στο Δημόσιο μπορούν να επιτευχθούν σημαντικές οικονομίες αν:

•  Άμεσα κανένας κρατικός λειτουρ- γός, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος αμείβεται απο τον κρατικό προυπολογισμό, δεν θα λαμβάνει αποδοχές, που στο σύνολό τους δεν θα ξεπερ- νούν τις 5.500 ευρώ μηνιαίως, μιμούμενοι τον πρώτο Κυβερνήτη της χώρας Ι. Καποδίδτρια, ο οποίος είχε παραιτηθεί της αποζημιώσεώς του. Δυστυχώς σήμερα υπάρχουν πολλοί ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί που εισπράττουν υπέρογκους μισθούς, την στιγμή που ο υπερήφανος λαός μας πένεται και οι δαπάνες για τις συντάξεις ανέρχονται στο 16% του Α.Ε.Π. 

•  Η Εκκλησία πρέπει να αναλάβει το Εθνικό της χρέος και να δεχθεί την φορολόγηση της περιουσίας της. 

•  Επίσης να καταργηθούν οι εκατοντάδες/χιλιάδες μη κυβερνητικές οργανώσεις και οποσδήποτε να ελεγχθουν οι offshore εταιρείες. Στο πρόσφατο παρελθόντο πανεπιστήμιο Αθηνών υπολόγισε ότι η γραφειοκρατία από μόνη της κοστίζει 18 ΔΙΣ. ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο. 

Χρειάζεται λοιπόν εξορθολογισμός και δουλειά μυρμηγκιού ώστε να λετουργήσει σωστά επιτέλους το Δημόσιο.. 

Στον τομέα της 2ο Βάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να επιτευχθεί εξορθολογισμός δαπανών και οικονομίες κλίμακος με συννενώσεις σχολείων, διπλές βάρδειες (πρωί, απόγευμα), κυρίως στις μεγάλες πόλεις, καθώς και με προστασία των δημόσιων χώρων απο βανδαλισμούς κ.λ.π που δυστυχώς έχουν κάνει την παρουσία τους τα τελευταία χρόνια στον ιερό χώρο της παιδείας. 

Στον τομέα της 3ο Βάθμιας εκπαίδευσης ομοίως όπως και για την 2οΒάθμια εκπαίδευση. Συννενώσεις Πανεπιστημιακών/Τεχνολογικών τμημάτων στα τελείως απαραίτητα. Κατάργηση τμημάτων καθότι δεν είναι απαραίτητο η κάθε σχεδόν πόλη της Ελλάδος να έχει και απο μία Πανεπιστημιακή/τεχνολογική σχολή. Εξορθολογισμός λοιπόν και συνυπευθυνότητα, όποιος βανδαλίζει ή καταστρέφει να τιμωρείται παραδειγματικά για φθορά κρατικής περιουσίας.

Τα πανεπιστήμια/ Α.Τ.Ε.Ι., σχολεία είναι χώροι παιδείας, σπουδών και ελεύθερης διακίνησης ιδεών, οπότε απαιτείται σεβασμος και προστασία τους, όπως το σπίτι μας, δεν μπορεί με το παραμικρό να καίγονται και να βανδαλίζονται. 

Υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις που θα μπορούσαν να γίνουν από Εθνικώς σκεπτόμενους Έλληνες. 

Τα κέρδη θα είναι τεράστια για τη χώρα αν υπάρξει πραγματική βούληση για να έχουμε τα αποτελέσματα που χρειάζεται απεγνωσμένα η χώρα. Κάπως έτσι μπορεί να προκύψει μια πραγματική αναγέννηση - ανάκαμψη της οικονομίας.

 Πρέπει να πετύχουμε, το οφείλουμε στην ιστορία μας, στα παιδιά μας, αλλά και στις επερχόμενες γεννεές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για φωτο ευρω και ψαλιδι

    Γνωρίζουμε στους συναδέλφους που επιθυμούν, να υποβάλλουν αίτηση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που αφορά στην πλήρη αποκατάσταση των συντάξεων, μετά την 4707/2015 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι το Γραφείο θα είναι ανοικτό την Δευτέρα την Τετάρτη και την Παρασκευή από 10:00 εως 13:ΟΟ ώρας για την παροχή βοήθειας σε όσους δυσκολεύονται στην σύνταξη και υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών που απαιτούνται.


     Μετά από επικοινωνία που είχαμε με το ΓΛΚ μας ενημέρωσε ότι, η αίτηση θα αποστέλλεται ατομικά από κάθε συνάδελφο, συστημένη και μετά από παρέλευση λίγων ημερών θα μπορεί να παρακολουθεί, από την ιστοσελίδα του ΓΛΚ, την πορεία της αίτησης.

    Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα:                        

α. Γραφείου                                26810 22051
                  β. Προέδρου                               6937360079  -  *770079
                 γ. Διαχστή Χρηματικού              6937452880  -  *728800

Κυριακή, 26 Ιουλίου 2015

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΦΕ


       Στο παραποτάμιο πάρκο του Νεοχωρίου, με θέα τον ποταμό Άραχθο και κάτω από την δροσιά των πλατανιών, πραγματοποιήθηκε, με πολύ μεγάλη συμμετοχή, η συνάντηση των μελών του παραρτήματός μας.
   
       Σκοπός της συνάντησης ήταν, εκτός από τον καφέ,την καλή παρέα και τις συζητήσεις για τα θέματα που μας απασχολούν, ήταν και η ενδελεχής ενημέρωση, στην οποία προέβει ο πρόεδρος του παραρτήματος, μετά την ευνοϊκή απόφαση που έλαβε η ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δικαιώνοντας ΜΟΝΟ όσους ειχαν προσφυγει ατομικώς και εμπρόθεσμα  με έφεσηκατά της πράξης αναπροσαρμογής της σύνταξής τους βάσει του Ν. 4093/2012 και για τις δυνατότητες εκδήλωσης δικαστικών ενεργειών που έχουν  όσοι συναδέλφοι, δεν έχουν προβεί σε οποιαδήποτε νομική ενέργεια για τη διεκδίκηση επιστροφής των αναδρομικών και επαναφορά της σύνταξής τους, στα επίπεδα του Ιουλίου 2012.